Odlehčovací služba

 

Cílová skupina

Služba je určená osobám:

po dobu maximálně tří po sobě bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců.

 

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí pobytu, pomoci a podpory uživatelů,  o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.  Zároveň pečující fyzické osobě nebo osobám umožnit regeneraci sil, nezbytný odpočinek nebo čas na řešení jejich osobních záležitostí.

 

Zásady služby

 

Základní nabídka služeb

Ceník

Poskytování péče hradí klient v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby

 

 

Úkon

Popis

Výše úhrady

  1. Základní sociální poradenství

 

bezplatné

  1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

- pomoc a podpora při podávání jídla, pití

- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních

pomůcek

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

- pomoc při přesunu na lůžko, vozík

135,- Kč/hod.

  1. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny

- výměna inkontinenčních pomůcek

- prevence opruzenin a proleženin

- pomoc při základní péči o vlasy, nehty

- pomoc při použití WC

135,- Kč/hod.

  1. Poskytnutí stravy

- zajištění stravy po celou dobu pobytu,

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a

potřebám dietního stravování (celodenní strava)

235,- Kč/den

  1. Pomoc při přípravě stravy

 

135,- Kč/hod.

  1. Poskytnutí ubytování

- ubytování, úklid, praní ložního i osobního prádla a

ošacení, žehlení, značení osobního prádla a

ošacení

280,- Kč/den

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové

aktivity, na orgány veřejné moci, instituce

poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální

služby a doprovázení zpět

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu

s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

podporující sociální začleňování osob

135,- Kč/hod.

  1. Sociálně terapeutická činnost

- rozvoj nebo udržení osobních a sociálních

schopností a dovedností

135,- Kč/hod.

  1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv

a oprávněných zájmů

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

135,- Kč/hod.

  1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- nácvik a upevňování motorických, psychických a

sociálních schopností a dovedností

135,- Kč/hod.

 

S platností od  1.1.2023

                                                                                                                                    

Můžete nás podpořit

Finančně

číslo účtu: 3662276309/0800
(Česká spořitelna)

Hmotnými dary

zdravotnické potřeby, vybavení DSS…

Kulturní akcí

uvítáme každého, kdo je ochotný vystoupit pro naše klienty bez nároku na honorář


Přejete si vystavit darovací smlouvu?

Vyplňte její vzor – DAROVACÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ (formát MS Word, velikost 14 kB)

 

Napsali o nás

Vážená paní ředitelko, dovolte, abychom ze srdce poděkovali Vám i celému personálu DS Seč za péči, kterou jste věnovali a poskytovali naší mamince po dobu jejího pobytu u Vás. Strávila u Vás poslední rok a půl svého života, a kdykoliv jsme jí navštívili, byla vždy spokojená, čistá, upravená, zkrátka bylo vidět, že je o ní vzorně pečováno. Setkávali jsme se ze strany personálu se skvělým, profesionálním , ochotným a laskavým přístupem, což nebývá vždy samozřejmostí.  Jsme velmi rádi, že jsme zvolili právě toto zařízení, kde mohla maminka důstojným způsobem  ještě pobýt zbývající čas, který jí byl vyměřen...                       Děkujeme!  Celá rodina od p  Prašilové

 

Vážená paní ředitelko, vážené sestřičky, pečovatelky a všichni ostatní z personálu.

Chtěli bychom Vám všem za sebe i celou rodinu tímto dopisem za naši maminku paní Janu Ungrovou upřímně moc poděkovat!

Poděkovat za vše, co pro ni děláte. Je toho skutečně mnoho, a to jak po stránce vzorné pečovatelské služby, tak i po stránce zdravotné péče.

Jsme moc rádi, že je maminka v prostředí, kde pojmy pomoc, porozumění a obětavost nejsou jen planá slova.
Kdykoliv za ní přijedeme na návštěvu setkáme se s milým a ochotným personálem, s lidmi, kteří se snaží svým klientům zabezpečit v maximální míře nejen pečovatelskou a zdravotní službu, ale dávají jim i něco navíc, krásný lidský přístup, obětavost, povzbuzení, zábavu, zabezpečení duchovní služby a tak dále.

Jsme si vědomi, že tato služba je po všech stránkách velmi náročná, a proto a to více oceňujeme tuto Vaši práci, která se díky Vašemu přístupu k jednotlivých klientům stává skutečnou službou bližnímu v tom nejlepším slova smyslu. Maminka je vždy v naprostém pořádku, upravená a spokojená.

Ještě jednou Vám všem vyjadřujeme za celou naši rodinu upřímný a velký dík a přejeme Vám do další činnosti a práce hodně zdraví a síly.

Manželé Kolářovi