Domov pro seniory

Poslání služby

Posláním našeho Domova pro seniory  je poskytování pobytové sociální služby tak, aby  podporovala soběstačnost uživatelů,  zachovávala jejich důstojnost a možnosti samostatného rozhodování. Snahou je podpora a pomoc při zajištění individuálních potřeb uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální nebo životní situaci a tím jim umožnit  prožití plnohodnotného  aktivního stáří v příjemném, přátelském a bezpečném prostředí našeho zařízení.

 

Cíle služby

  1. Usnadnit proces životní změny
  2. Spokojenost klienta s důstojným způsobem života v pobytovém zařízení
  3. Spokojenost uživatele s poskytovanými službami         

Měřitko: rozhovory, provozování, dotazníky, vyhodnocení individuálního plánu, stížnosti  

 

Zásady služby

                                                                                           

Cílová skupina

Služba je určena osobám:

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 60 let věku, jejichž soběstačnost je snížená z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Jedná se o osoby, které  nejsou schopny postarat se o sebe ve  svém přirozeném prostředí a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby.

Služba není určena osobám:

 

Cena za pobyt         

Domov pro seniory Seč, s.r.o. je soukromé zařízení. Řídí se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly. Cena za ubytování je stanovena na 280,- Kč / den za lůžko                    a 235,- Kč/den za celodenní stravu.

Domov seniorů Seč, s.r.o. mimo základní služby, poskytuje i nadstandardní kvalitu péče a aktivit. Proto potřebujeme finanční pomoc ze strany rodiny klienta nebo jiných subjektů. I tak je naše cenová politika, v rámci soukromých domovů, nastavena tak, abychom mohli naše služby nabídnout co nejširšímu spektru klientů.

 

Můžete nás podpořit

Finančně

číslo účtu: 3662276309/0800
(Česká spořitelna)

Hmotnými dary

zdravotnické potřeby, vybavení DSS…

Kulturní akcí

uvítáme každého, kdo je ochotný vystoupit pro naše klienty bez nároku na honorář


Přejete si vystavit darovací smlouvu?

Vyplňte její vzor – DAROVACÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ (formát MS Word, velikost 14 kB)

 

Napsali o nás

Vážená paní ředitelko, dovolte, abychom ze srdce poděkovali Vám i celému personálu DS Seč za péči, kterou jste věnovali a poskytovali naší mamince po dobu jejího pobytu u Vás. Strávila u Vás poslední rok a půl svého života, a kdykoliv jsme jí navštívili, byla vždy spokojená, čistá, upravená, zkrátka bylo vidět, že je o ní vzorně pečováno. Setkávali jsme se ze strany personálu se skvělým, profesionálním , ochotným a laskavým přístupem, což nebývá vždy samozřejmostí.  Jsme velmi rádi, že jsme zvolili právě toto zařízení, kde mohla maminka důstojným způsobem  ještě pobýt zbývající čas, který jí byl vyměřen...                       Děkujeme!  Celá rodina od p  Prašilové

 

Vážená paní ředitelko, vážené sestřičky, pečovatelky a všichni ostatní z personálu.

Chtěli bychom Vám všem za sebe i celou rodinu tímto dopisem za naši maminku paní Janu Ungrovou upřímně moc poděkovat!

Poděkovat za vše, co pro ni děláte. Je toho skutečně mnoho, a to jak po stránce vzorné pečovatelské služby, tak i po stránce zdravotné péče.

Jsme moc rádi, že je maminka v prostředí, kde pojmy pomoc, porozumění a obětavost nejsou jen planá slova.
Kdykoliv za ní přijedeme na návštěvu setkáme se s milým a ochotným personálem, s lidmi, kteří se snaží svým klientům zabezpečit v maximální míře nejen pečovatelskou a zdravotní službu, ale dávají jim i něco navíc, krásný lidský přístup, obětavost, povzbuzení, zábavu, zabezpečení duchovní služby a tak dále.

Jsme si vědomi, že tato služba je po všech stránkách velmi náročná, a proto a to více oceňujeme tuto Vaši práci, která se díky Vašemu přístupu k jednotlivých klientům stává skutečnou službou bližnímu v tom nejlepším slova smyslu. Maminka je vždy v naprostém pořádku, upravená a spokojená.

Ještě jednou Vám všem vyjadřujeme za celou naši rodinu upřímný a velký dík a přejeme Vám do další činnosti a práce hodně zdraví a síly.

Manželé Kolářovi