Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina

Služba je určena osobám:

Poslání služby

Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytovat sociální služby seniorům, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím postředí (seniorům s Alzheimerovou demenci a s ostatními typy demencí), a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Usilueme o zachodvání jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů.

Cíle služby

Zásady služby

Služba není určena osobám:

Cena za pobyt         

Domov pro seniory Seč, s.r.o. je soukromé zařízení. Řídí se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly. Cena za ubytování je stanovena na 280,- Kč / den za lůžko                      a 235,- Kč/den za celodenní stravu.

Domov seniorů Seč, s.r.o. mimo základní služby, poskytuje i nadstandardní kvalitu péče a aktivit. Proto potřebujeme finanční pomoc ze strany rodiny klienta nebo jiných subjektů. I tak je naše cenová politika, v rámci soukromých domovů, nastavena tak, abychom mohli naše služby nabídnout co nejširšímu spektru klientů.

 

 

Můžete nás podpořit

Finančně

číslo účtu: 3662276309/0800
(Česká spořitelna)

Hmotnými dary

zdravotnické potřeby, vybavení DSS…

Kulturní akcí

uvítáme každého, kdo je ochotný vystoupit pro naše klienty bez nároku na honorář


Přejete si vystavit darovací smlouvu?

Vyplňte její vzor – DAROVACÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ (formát MS Word, velikost 14 kB)

 

Napsali o nás

Vážená paní ředitelko, dovolte, abychom ze srdce poděkovali Vám i celému personálu DS Seč za péči, kterou jste věnovali a poskytovali naší mamince po dobu jejího pobytu u Vás. Strávila u Vás poslední rok a půl svého života, a kdykoliv jsme jí navštívili, byla vždy spokojená, čistá, upravená, zkrátka bylo vidět, že je o ní vzorně pečováno. Setkávali jsme se ze strany personálu se skvělým, profesionálním , ochotným a laskavým přístupem, což nebývá vždy samozřejmostí.  Jsme velmi rádi, že jsme zvolili právě toto zařízení, kde mohla maminka důstojným způsobem  ještě pobýt zbývající čas, který jí byl vyměřen...                       Děkujeme!  Celá rodina od p  Prašilové

 

Vážená paní ředitelko, vážené sestřičky, pečovatelky a všichni ostatní z personálu.

Chtěli bychom Vám všem za sebe i celou rodinu tímto dopisem za naši maminku paní Janu Ungrovou upřímně moc poděkovat!

Poděkovat za vše, co pro ni děláte. Je toho skutečně mnoho, a to jak po stránce vzorné pečovatelské služby, tak i po stránce zdravotné péče.

Jsme moc rádi, že je maminka v prostředí, kde pojmy pomoc, porozumění a obětavost nejsou jen planá slova.
Kdykoliv za ní přijedeme na návštěvu setkáme se s milým a ochotným personálem, s lidmi, kteří se snaží svým klientům zabezpečit v maximální míře nejen pečovatelskou a zdravotní službu, ale dávají jim i něco navíc, krásný lidský přístup, obětavost, povzbuzení, zábavu, zabezpečení duchovní služby a tak dále.

Jsme si vědomi, že tato služba je po všech stránkách velmi náročná, a proto a to více oceňujeme tuto Vaši práci, která se díky Vašemu přístupu k jednotlivých klientům stává skutečnou službou bližnímu v tom nejlepším slova smyslu. Maminka je vždy v naprostém pořádku, upravená a spokojená.

Ještě jednou Vám všem vyjadřujeme za celou naši rodinu upřímný a velký dík a přejeme Vám do další činnosti a práce hodně zdraví a síly.

Manželé Kolářovi